Czy warto zainwestować w obligacje skarbowe?

Obligacje stanowią instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Są zobowiązaniem emitenta w stosunku do wierzyciela, jest to inaczej forma użyczania oprocentowanych pożyczek. Obligacjami można handlować tak samo jak akcjami i wielu inwestorów kupuje je, dywersyfikując w ten sposób swój portfel inwestycyjny. Oznacza to, że wybierają kilka rodzajów inwestycji, tak aby zmniejszyć ryzyko poniesienia straty. Obok gotówki, metali szlachetnych czy lokat obligacje uchodzą za najbezpieczniejsze aktywa inwestycyjne. Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, poziom bezpieczeństwa obligacji zależy od wiarygodności ich emitenta, który jednocześnie jest ich gwarantem. Posiadanie obligacji przez emitenta uprawnia go do otrzymywania odsetek, czyli premii za użyczenie kapitału emitentowi. Odsetki są wypłacane do czasu wykupu przez emitenta w regularnych odstępach czasu.

Rodzaje obligacji

Za najbezpieczniejsze uchodzą obligacje skarbowe, zwane też rządowymi. Państwa zaciągając długi emitują w ten sposób obligacje. Bankructwo państwa jest mało prawdopodobne, dlatego wielu ludzi, którym zależy na ochronie kapitału lokuje swoje oszczędności właśnie w obligacjach skarbowych. Większym ryzykiem obarczone są obligacje komunalne emitowane przez samorządy, a największym obligacje korporacyjne, które są wypuszczane przez firmy. Obligacje skarbowe charakteryzują się tym, że są emitowane na różne okresy czasu, im dłuższy okres zapadalności, tym wyższe odsetki może otrzymać inwestor, ponieważ w dłuższym okresie czasu zwiększa się ryzyko inwestycyjne. Podstawowymi kategoriami, które wpływają na wartość i wycenę obligacji jest cena i rentowność obligacji , czyli ich oprocentowanie. Między tymi dwoma czynnikami istnieje ścisła zależność. Kiedy rośnie cena obligacji, wtedy spada jej rentowność i odwrotnie. Dodatkowo na poziom rentowności wpływają stopy procentowe ustalane przez bank centralny, w Polsce jest to Narodowy Bank Polski.

 

Kiedy warto inwestować w obligacje?

Zawsze warto wybierać obligacje skarbowe krajów o dobrej reputacji, czyli takie które mają wysoki rating kredytowy. Agencje ratingowe zajmują się badaniem wiarygodności emitentów obligacji. Najwyższy możliwy rating to AAA. Warto również śledzić poziom długów państwa w relacji do jego PKB, czyli produktu krajowego brutto. Kraje o niskim długu do PKB są bardziej wiarygodne i wypłacalne. Na koniec można sprawdzić poziom stóp procentowych, które wpływają na poziom rentowności obligacji. Warto wiedzieć, czy trzymanie obligacji rzeczywiście daje przewidywalne i z góry określone odsetki powyżej inflacji.

Author

  • Interesuje się gra w ping ponga i turystyką górską. Zawodowo doradza przy prowadzeniu biznesu. Uwielbia kontakt z ludźmi oraz naturą.

2 Comments

  1. Obligacje są bardzo bezpieczną formą inwestycji, chociaż nie można na nich zarobić dużych kwot pieniężnych. Wszystko zależy od naszych oczekiwań zarobkowych, czy lubimy ryzyko czy nie…

  2. Obecnie nie opłaca się inwestować w obligacje skarbowe. Zyt małe zyski.

Comments are closed.